SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

Öğretmenliğin incelikleri, püf noktaları, yaşanmış olaylar, pratik uygulamalar, öğretmen ve öğrenci anıları, öğrencilerin istenmeyen davranışlarına karşı stratejiler

ve çok daha fazlası;

BU KİTAPTA!

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK: Bu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya koyma gayretinin ürünüdür. Kitap, insan ve eğitimi, etkili öğretmenliğin incelikleri öğretmen- öğrenci iletişimi, sınıf yönetimi ve öğretim yöntemleri konularına dair birikimi okuyucusuyla buluşturmaktadır.

OKUL YÖNETİMİNDE ALTERNATİF BİR MODEL ÖNERİSİ

OKUL YÖNETİMİNDE ALTERNATİF BİR MODEL ÖNERİSİ

     Ülkemizde eğitim sisteminin en önemli sorunlarından biri eğitimin yönetimidir. Eğitim yönetiminin hükümet, Bakanlık, il ve ilçe yönetimleri ile okul basamakları vardır. Ülkemizdeki eğitim sisteminin iyileştirilmesi için her bir basamakta reforma ihtiyaç olduğu açıktır. Biz bu yazımızda sadece okul yönetimi ve okulda eğitimin yönetimi ile ilgili alternatif bir model önerisinin ana hatlarına değinmeye çalışacağız.

     Okul yönetiminin iki ayağı vardır. Birincisi okulun finansman, bakım ve temizlik gibi hizmetlerinin yönetimi; ikincisi okulun eğitiminin yönetimidir.

     Kanaatimize göre okullar, biri “Okul Müdürü” diğeri de “Eğitim Yöneticisi” olmak üzere iki farklı kişi tarafından yönetilmeli. Okul Müdürü okulun kırtasiye, hizmetli, bakım, onarım ve temizlik ihtiyaçları gibi konularda yetkili olmalı ve bu kişi Eğitim Yöneticisinin ve aşağıda açıklamaya çalışacağımız Danışma Kurulunun kararlarına göre, okulun ihtiyaçlarını karşılamak ve okulu eğitim öğretime hazır tutmakla görevli ve sorumlu olmalı.

     Okulun yönetimi bakım, onarım hizmetleri finansal ve insan kaynakları açısından yerel idarelere verilmeli. Böylece halka karşı hizmet sorumluluğu olan yerel idareler, okulun en iyi şekilde eğitim öğretime hazır olmasına gayret etmeleri sağlanmış olur. Neticede okullara verdikleri önem ve değere göre seçimlerde halkın desteğine ihtiyaçları olacağı için daha iyi hizmet etmeleri sağlanır. Ancak hem yerel idarelerin hem de Okul Müdürünün eğitim, öğretim, öğretmen ve ders programları üzerindeki yetkisi asgari düzeyde tutulmalı.

     Okulun eğitiminin yönetimi “Okul Eğitim Yöneticisi” tarafından deruhte edilmeli. Ancak Eğitim Yöneticisi tek başına değil bir danışma kurulu ile çalışmalı. Eğitim Yöneticisi hayata geçirmek istediklerini Eğitim Danışma Kurulunun onayına sunmalı. Böylece tek kişilik bir yönetimin getireceği sakıncalar önemli ölçüde giderilmiş olur. Okul Eğitim Danışma Kurulu aynı okulda görev yapan eğitim ile ilgili çalışmaları, araştırmaları olan, eğitim ve öğretimle yakından ilgili öğretmenlerden seçilmeli. Ayrıca kurulda bir okul aile birliği temsilcisi ve bir öğrenci temsilcisi bulunmalı.

     Okul Eğitim Yöneticisi öğretmen, öğrenci, velilere yönelik araştırmalar yapar, veriler elde eder, istatistikler çıkarır ve onlardan yararlanır. Eğitim girdilerini ve çıktılarını verilerle ortaya koyar, eğitimin kalitesini yükseltecek projeler üretir, sonra bu projeleri kurula sunar. Kurul uygun gördüğü projeleri onaylar, uygun görmedikleri ile ilgili düzeltme taleplerinde bulunur. Kurulda alınan kararlar, Okul Eğitim Yöneticisi ve Okul Müdürü tarafından uygulanır.

     Okul Eğitim Yöneticileri beş yıllığına ve üç ayrı elemeden geçirilerek seçilir. Birinci eleme, eğitim yöneticisi adayının eğitim ve yöneticilikle ilgili anlama, yorumlama, çözüm üretebilme bilgi ve becerileri düzeyini ölçmeye yönelik yazılı bir sınav ile yapılır. İkinci eleme politik kaygıların, adam kayırmacılığın asla olmadığı, adalet ve liyakatin esas alındığı, eğitim ve okul yöneticiliği odaklı, objektif bir mülakat şeklinde yapılır. Bu mülakatta adayların eğitim, öğretim ve yönetim konularına hâkim olup olmadığı, bunlarla ilgili gelişmeleri takip edip etmediği ve okulda karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara çözüm üretip üretemediği, strateji belirleyip belirleyemediği gibi becerileri belirlenmeye çalışılır.

     Okul Eğitim Yöneticileri için üçüncü eleme, proje geliştirme becerilerine göre olmalı. Yönetici adayı, atanmak istediği okulla ilgili beş yıllık süreçte akademik ve terbiye boyutlarıyla hedef ve amaçlarını belirler. Neleri başarmak istediği, hangi sorunlara ne tür çözümler üreteceği gibi unsurları barındıran bir proje yazar ve bu projeyi bir komisyon huzurunda savunur. Oluşturulacak komisyonlar da adayların başarılarına göre Okul Eğitim Yöneticilerini atamaya yeterliliklerini belirlemede yetkili olur. Yani bu komisyonların üzerinde başka bir kurum veya kişinin atama yeterliğine yönelik bir etkisi ve yetkisi olmaz.

    Okul Müdürü yerel yönetimlere, Okul Eğitim Yöneticisi de atama komisyonlarına karşı sorumlu olur ve bu birimlerce her yıl denetlenir. Ayrıca her yıl sorumlu oldukları kurumlara çalışmaları, hedeflere ulaşıp ulaşmadıkları ile ilgili detaylı bir rapor hazırlar. İki yıl üst üste hedeflere ulaşmada başarısız olduğu tespit edilen Müdür ve Eğitim yöneticisinin durumu ilgili komisyonlarca karara bağlanır. Hedeflerine ulaşan, projelerini gerçekleştiren, akademik başarı sağlayan ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayan Müdür ve Eğitim Yöneticileri maddi ve manevi ödüllendirilir.

     Okul yönetimi ile ilgili ana hatlarını sizinle paylaştığımız bu model, henüz düşünce ve olgunlaşma aşamasındadır. Tamamen özgün olduğunu iddia etmiyoruz. Türkiye şartlarında uygulanabilirliği konusunda sıkıntıları olduğunun farkındayız. Eksikleri ve hataları olabileceğini kabul ediyoruz. Bu konularda sizden gelecek her türlü yapıcı eleştiri ve öneriye açığız. Yeter ki hep birlikte sorunlarımıza çözüm, dertlerimize derman olabilecek fikirler üretelim.

Selam, sevgi ve saygılarımla.

05 Nisan 2016/İstanbul

Muhammet YILMAZ

Eğitimci-Yazar

www.muhammetyilmaz.com

www.facebook.com/sayfamuhammetyilmaz

https://twitter.com/muhammet_yilmaz