SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

Konferans, Seminer ve Atölye Çalışmalarımız

Seminer ve Konferanslarımız

 

SEMİNERLER / ATÖLYELER[1] AMAÇ VE İÇERİKLERİ/EĞİTİM SÜREÇLERİ

(Muhammet YILMAZ)

Konferans, Seminer ve Atölye çalışması isteklerinizi
muallimmy@gmail.com e-posta adresine yazabilirsiniz.
 
 
 
Etkili Öğretmenlik

(Her branştan öğretmenlere yönelik seminer veya atölye)  

Amaç: Etkili, vizyon sahibi ve lider öğretmenlik rolleri ile ilgili becerileri      geliştirmek ve etkili öğretmenliğin özellikleri hakkında farkındalık  oluşturmak.

İçerik ve Eğitim Süreci: “Eğitimin İşlevi” ve “Öğretmen Rolleri”  konularında sunum, beceri eğitimi ve etkinlikler yapılacak, “Etkili  Öğretmenin Özellikleri” başlığı altında grup çalışması ve uygulama yapılarak becerilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

-----

Etkili Sınıf Yönetimi

(Her branştan öğretmenlere yönelik seminer veya atölye)  

Amaç: Sınıf yönetimi ile ilgili teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek, öğretmenlerin öğrencilerle iletişimi, grup yönetimi ve sınıfta karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek.

İçerik ve Eğitim Süreci: Etkili Sınıf Yönetimi Atölye çalışmasında sınıf yönetimini oluşturan süreçler ve sınıf yönetiminde disiplin ve kurallar konularında bilgi ve tecrübeler paylaşılır. “Sınıfa giriş, derse başlama, öğrencileri güdüleme”, “Sınıf yönetimini olumsuz etkileyen öğretmen davranışları” ve “Öğrencilerin istenmeyen davranışlarına yönelik strateji geliştirme” etkinlikleri uygulanır.

-----

İnsan Değerleriyle Yaşar (Lise öğrencilerine yönelik seminer/söyleşi)

Erdemli İnsan (Ortaokul öğrencilerine yönelik seminer/söyleşi)

-----

Okulda Eğitim Yönetimi ve Öğretim Liderliği

(Okul müdürlerine yönelik seminer veya atölye)  

Amaç: Eğitim sistemimizin en önemli sorunlarında biri okul müdürlerinin eğitim yönetimi ve öğretim liderliği rollerini yerine getirme fırsatı bulamaması veya getirememesidir. Bu eğitimin amacı okul müdürleri ile eğitim yönetimi ve öğretim liderliği ile ilgili teorik ilkeleri paylaşmak ve katılımcıların deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlayarak eğitim yöneticilerimizin öğretim liderliği rollerine katkı sunmaktır. 

İçerik ve Eğitim Süreci: Okul müdürlerinin okuldaki yönetim alanları, müdür ve lider kavramları arasındaki ilişki; benzer ve farklı yönleri irdelenir. Okul müdürlerinin eğitim yönetimi ve öğretim liderliği yeterlikleri üzerinde durulur ve katılımcıların özdeğerlendirme yapması sağlanır.Okulda eğitimin yönetimi ve öğretim liderliğinin kapsamı ve içeriği ile ilgili atölye çalışmaları yapılır. Öğretim liderliği ile ilgili okulda yaşanması muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılır.

-----

Öğretmenin İnsan ve Eğitim Felsefesi

(Her branştan öğretmenlere yönelik seminer veya atölye) 

Amaç: Bir insan olarak çocuğun özelliklerini irdelemek. Çocuklara fıtratlarına uygun, ilgi, ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu eğitim imkanları sunmak ve dersler tasarlamak için farkındalık oluşturmak.
 
İçerik: Seminerde yerleşik eğitim ve öğretmenlik anlayışları irdelenir, mevcut sorunlar tespit edilir ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilir. Öğretmenin çocuk ve eğitim algısında hem evrensel hem de kültür ve medenyetimizin birikimlerine uygun farkındalık oluşturacak ilkeler tartışılır.
 

-----

Alternatif Öğretim Yöntemleri

(Her branştan öğretmenlere yönelik seminer veya atölye) 

Amaç: Öğrencilerin derse ilgisini artırmak, dersi keyifli hale getirmek, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve kalıcı hale getirmek. Öğretmenin etkisini artırmasını, öğretmenlik becerilerini geliştirmesini, işini kolaylaştırmasını, yaptığı işten keyif almasını sağlamak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Geleneksel ve alternatif öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri arasındaki fark kısaca açıklanır. Öğrencilerin kendi kendine ve akranlarıyla birlikte öğrenmelerini sağlayan yöntem ve tekniklere örnekler verilir ve etkinliklerle uygulama yapılır. Öğrencinin ilgisini çeken, öğrenmekten keyif lamasını sağlayan öğretim tekniklerine örnekler verilir ve etkinliklerle uygulama yapılır. Yöntem ve tekniklerin nasıl oyunlaştırılabileceğine yönelik örnekler açıklanır ve etkinliklerle uygulama yapılır. Katılımcı öğretmenlerin kendi yöntem ve tekniklerini meslektaşlarıyla paylaşması sağlanır. Katılımcı öğretmenlerin yeni öğretim stratejileri üretme, geliştirme ve uygulama konularında deneyimlerini paylaşmaları sağlanır.

-----

Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri

(Her branştan öğretmenlere yönelik seminer veya atölye) 

Amaç: Katılımcıların, değerler ve eğitimi ile ilgili temel bilgi ve yaklaşımların farkında olmasını sağlamak, okulda uygulanabilecek etkinlik örneklerini paylaşmak, yeni etkinlikler üretmelerini ve uygulamalarını sağlamak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Değerler eğitimi seminerleri iki ana bölümden oluşur birinci bölümde “Değer nedir?” sorusuna cevap aranır, değerlerin özellikleri, değerler eğitiminin kapsamı, işlevi, gerekliliği, değerler eğitiminde temel yaklaşımlar ile yöntem ve teknikler konu edilir. İkinci bölümde ise uygulama açısından değerler eğitimi ile ilgili etkinliklerin hazırlanışı ve uygulanışı hakkında pratik bilgi ve deneyimler paylaşılır.

 

-----

Okulda İnsan İlişkileri ve Eğitimde Etkili İletişim

(Okul yöneticilerine yönelik seminer veya atölye) 

Amaç: Okul yöneticilerinin öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışa

nlarla ilişkilerinin daha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlamak, iletişim becerilerini geliştirmek ve iletişimin gücünden yararlanarak eğitimin kalitesini arttırmak.

İçerik: Okulda insan ilişkilerinin temel unsurları açıklanır. Öğrenci, veli ve öğretmenlerle kurulacak olan iletişimin ilkeleri örneklerle açıklanır. İletişimin eğitimin kalitesini artırmak amacıyla nasıl kullanılabileceği deneyimlerin paylaşılması ile sağ

lanır. Okul yöneticilerinin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik örnek olay etkinlikleri düzenlenir.  

-----

Öğrencilerle İletişim

(Her branştan öğretmenlere yönelik seminer veya atölye) 

Amaç: Eğitimde etkili iletişimin gücünün farkında olmayı, öğrencilerle iletişimin ilkelerini keşfetmeyi, öğretmenlerin iletişim becerilerini geliştirmeyi ve etkili iletişimin gücünden yararlanmayı sağlamak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Eğitimde ve eğitim ortamında iletişimin temel ilkeleri atölye çalışması ile tespit edilir, öğrencilerin farklı tutum ve davranışlarına yönelik iletişim stratejileri belirlenir. Öğretme ve öğrenme sürecinde iletişimden yararlanma yolları paylaşılır. Öğrencilerle iletişimde beden dilini etkili kullanma ve iletişimde etkileyici öğretmen tutumları etkinliği yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

Din Öğretiminde Öğrenci Merkezli Bilişsel Etkinlikler

Hedef Kitle: DKAB ve İHL Meslek Dersi Öğretmenleri, Kur’an Kursu Öğreticileri, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan bütün din eğimcileri.

Amaç: Öğrenme zihinsel bir kavrayış ile gerçekleşir. Öğrenci, aktif olarak katıldığı etkinliklerle daha iyi öğrenir. Seminerin amacı, öğrencilere dini konuları anlam boyutuyla öğretmeyi ve öğrendiklerini içselleştirerek davranışa dönüştürmelerini sağlamaktır.   

İçerik: İnanç, ibadet, Hz. Muhammed ve ahlak konularında, öğrencilerin aktif olarak katılabileceği zihinsel etkinlik örnekleri, ders ortamında, eğitim lideri öncülüğünde katılımcı gruba uygulanır. Etkinlik tasarlama, oluşturma ve uygulama süreçleri ile ilgili bilgi ve deneyimler katılımcılarla paylaşılır. Eğitime katılan öğretmenlerin öğrenci merkezli bilişsel etkinlikler üretmelerine fırsat verilir.

-----

 

Din Öğretimi Atölyeleri

 

Din Öğretimi Atölyesi-1: İnanç Konularını Nasıl Öğretelim? (Din eğitimcilerine yönelik)

Amaç: Din eğitimi ve öğretimi bağlamında İslam inanç esasları ile ilgili konuların hangi yaklaşımlarla nasıl öğretilmesi gerektiğini irdelemek, inanç konularının öğretimini kolaylaştıracak yöntem, teknik, etkinlik ve materyal örneklerini paylaşmak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Bu seminerde “İslam inanç esasları nasıl bir yaklaşımla öğretilmelidir?”, “Allah’ın varlığı ve Allah tasavvurunun öğretilmesinde ilkeler.”, “Tövbe ve dua gibi Allah ile iletişim etkinliklerle nasıl öğretilir?” gibi sorular irdelenir. “Melek, kitap, peygamber ve ahret inancı öğretiminde kullanılabilecek yaklaşım ve etkinlikler.” ile “Kader konusunda öğrencilerin sorularına tatmin edici cevaplar.” gibi başlıklarda bilgi ve tecrübeler paylaşılır.  “Allah’ın varlığı ve nitelikleri” etkinliği.”, “Hata yaptım, pişman oldum; şimdi ne yapacağım?” etkinliği.”, “Davranışlarım ve beklentilerim.”  etkinlikleri uygulanır.

 

 

Din Öğretimi Atölyesi-2: Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim? (Din eğitimcilerine yönelik)

Amaç: Din eğitimi ve öğretimi bağlamında Hz. Muhammed’in hayatı ve örnekliği ile ilgili konuların hangi yaklaşımlarla nasıl öğretilmesi gerektiğini irdelemek, Hz. Muhammed alan konularının öğretimini kolaylaştıracak yöntem, teknik, etkinlik ve materyal örneklerini paylaşmak.

İçerik ve Eğitim Süreci:  “Siyer öğretiminin temel ilkeleri ve doğru Hz. Peygamber tasavvuru.”, “Hz. Muhammed’in mücadelesini doğru okumak ve doğru öğretmek.”, “Hz. Muhammed’i tarihsel bir kişilik olmaktan çıkarıp günümüze taşımak.”, “Siyer öğretiminde ahlaki, sosyal, siyasi ve ekonomik vurgular.”, “Hz. Peygamberi çocuk ve gençler için anlamlı hale getirmek.” konularında bilgi ve tecrübeler paylaşılır.  “Tarihsel örnekleri günümüze taşıyorum.”, “Peygamberim günümüz sorunlarına çözüm üretiyor.”  etkinlikleri ve film okuma etkinlik/grup çalışması yapılır.

 

-----

Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi

(Din eğitimcilerine yönelik seminer veya atölye)

Amaç: Katılımcıların çocuğun dini duygu ve düşünce gelişimi ile ilgili temel bilgi ve yaklaşımlara sahip olmasını sağlamak. Çocukların ve gençlerin din eğitimlerinde eğitimci ve ebeveyn rollerini daha sağlıklı yerine getirmesini sağlamak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Çocuğun dini, ahlaki ve karakter gelişim süreci hakkında temel bilgiler ve bulgular paylaşılır. Bu süreçteki kritik dönemlerde çocuğun din, ahlak, değer ve karakter eğitiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır. Çocuğa sağlam bir Allah tasavvuru kazandırmak, Allah ile bağını güçlendirmek, dua, ibadet ve güzel davranışa yönlendirmek için somut öneriler paylaşılır. Eğitimci, anne ve babaların bilgi ve tecrübelerini paylaşacakları bir ortam oluşturulur.

-----

Din Eğitiminde İlkeler ve Yöntemler

(Din eğitimcilerine yönelik konferans)

-----

Dünden Yarına Eğitim ve Öğretmenlik

(Her alandan eğitimcilere yönelik konferans)

-----

Çağımızda Ebeveyn Olmak

 (Anne babalara yönelik konferans)

 

 


[1] Eğitimler seminer ve atölye çalışması şeklinde iki farklı biçimde verilir. Seminerler 1x1,5 veya 2x1,5 saat olarak planlanır ve daha çok seminercinin sunumu şeklinde gerçekleştirilir, katılımcıların aktif olması sınırlıdır. Katılımcı sayı sınırı yoktur. Atölye çalışmaları yarım gün veya tam gün olarak planlanır. En fazla 20-25 kişilik gruplara uygulanır. Katılımcılar atölye çalışmalarında aktif rol alırlar.