SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
DERS MATERYALLERİ
GENEL EĞİTİM MATERYALLERİ
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

Konferans, Seminer ve Atölye Çalışmalarımız

Seminer ve Konferanslarımız

 

SEMİNERLER / ATÖLYELER[1] AMAÇ VE İÇERİKLERİ/EĞİTİM SÜREÇLERİ

(Muhammet YILMAZ)

Konferans, Seminer ve Atölye çalışması isteklerinizi
muallimmy@gmail.com e-posta adresine yazabilirsiniz.
 
 
Öğretmenin İnsan ve Eğitim Felsefesi
Amaç: Bir insan olarak çocuğun özelliklerini irdelemek. Çocuklara fıtratlarına uygun, ilgi, ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu eğitim imkanları sunmak ve dersler tasarlamak için farkındalık oluşturmak.
 
İçerik: Seminerde yerleşik eğitim ve öğretmenlik anlayışları irdelenir, mevcut sorunlar tespit edilir ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilir. Öğretmenin çocuk ve eğitim algısında hem evrensel hem de kültür ve medenyetimizin birikimlerine uygun farkındalık oluşturacak ilkeler tartışılır.
 
 
 
Etkili Öğretmenlik

  Amaç: Etkili, vizyon sahibi ve lider öğretmenlik rolleri ile ilgili becerileri      geliştirmek ve etkili öğretmenliğin özellikleri hakkında farkındalık  oluşturmak.

 İçerik ve Eğitim Süreci: “Eğitimin İşlevi” ve “Öğretmen Rolleri”  konularında sunum, beceri eğitimi ve etkinlikler yapılacak, “Etkili  Öğretmenin Özellikleri” başlığı altında grup çalışması ve uygulama yapılarak becerilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

 

Eğitim Yönetimi ve Öğretim Liderliği

(Okul müdürlerine yönelik)

 

Amaç: Eğitim sistemimizin en önemli sorunlarında biri okul müdürlerinin eğitim yönetimi ve öğretim liderliği rollerini yerine getirme fırsatı bulamaması veya getirememesidir. Bu eğitimin amacı okul müdürleri ile eğitim yönetimi ve öğretim liderliği ile ilgili teorik ilkeleri paylaşmak ve katılımcıların deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlayarak eğitim yöneticilerimizin öğretim liderliği rollerine katkı sunmaktır. 

İçerik ve Eğitim Süreci: Okul müdürlerinin okuldaki yönetim alanları, müdür ve lider kavramları arasındaki ilişki; benzer ve farklı yönleri irdelenir. Okul müdürlerinin eğitim yönetimi ve öğretim liderliği yeterlikleri üzerinde durulur ve katılımcıların özdeğerlendirme yapması sağlanır.Okulda eğitimin yönetimi ve öğretim liderliğinin kapsamı ve içeriği ile ilgili atölye çalışmaları yapılır. Öğretim liderliği ile ilgili okulda yaşanması muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılır.

 

 

Öğrencilerle İletişim

 

Amaç: Eğitimde etkili iletişimin gücünün farkında olmayı, öğrencilerle iletişimin ilkelerini keşfetmeyi, öğretmenlerin iletişim becerilerini geliştirmeyi ve etkili iletişimin gücünden yararlanmayı sağlamak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Eğitimde ve eğitim ortamında iletişimin temel ilkeleri atölye çalışması ile tespit edilir, öğrencilerin farklı tutum ve davranışlarına yönelik iletişim stratejileri belirlenir. Öğretme ve öğrenme sürecinde iletişimden yararlanma yolları paylaşılır. Öğrencilerle iletişimde beden dilini etkili kullanma ve iletişimde etkileyici öğretmen tutumları etkinliği yapılır.

 

 

Etkili Sınıf Yönetimi ve Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Startejiler

 

Amaç: Sınıf yönetimi ile ilgili teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek, öğretmenlerin öğrencilerle iletişimi, grup yönetimi ve sınıfta karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek.

İçerik ve Eğitim Süreci: Etkili Sınıf Yönetimi Atölye çalışmasında sınıf yönetimini oluşturan süreçler ve sınıf yönetiminde disiplin ve kurallar konularında bilgi ve tecrübeler paylaşılır. “Sınıfa giriş, derse başlama, öğrencileri güdüleme”, “Sınıf yönetimini olumsuz etkileyen öğretmen davranışları” ve “Öğrencilerin istenmeyen davranışlarına yönelik strateji geliştirme” etkinlikleri uygulanır.

 

 

Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri

Amaç: Katılımcıların, değerler ve eğitimi ile ilgili temel bilgi ve yaklaşımların farkında olmasını sağlamak, okulda uygulanabilecek etkinlik örneklerini paylaşmak, yeni etkinlikler üretmelerini ve uygulamalarını sağlamak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Değerler eğitimi seminerleri iki ana bölümden oluşur birinci bölümde “Değer nedir?” sorusuna cevap aranır, değerlerin özellikleri, değerler eğitiminin kapsamı, işlevi, gerekliliği, değerler eğitiminde temel yaklaşımlar ile yöntem ve teknikler konu edilir. İkinci bölümde ise uygulama açısından değerler eğitimi ile ilgili etkinliklerin hazırlanışı ve uygulanışı hakkında pratik bilgi ve deneyimler paylaşılır.

 

 

Okulda İnsan İlişkileri ve Eğitimde Etkili İletişim

(Okul yöneticilerine yönelik)

Amaç: Okul yöneticilerinin öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışanlarla ilişkilerinin daha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlamak, iletişim becerilerini geliştirmek ve iletişimin gücünden yararlanarak eğitimin kalitesini arttırmak.

İçerik: Okulda insan ilişkilerinin temel unsurları açıklanır. Öğrenci, veli ve öğretmenlerle kurulacak olan iletişimin ilkeleri örneklerle açıklanır. İletişimin eğitimin kalitesini artırmak amacıyla nasıl kullanılabileceği deneyimlerin paylaşılması ile sağlanır. Okul yöneticilerinin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik örnek olay etkinlikleri düzenlenir.  

 

Eğitim Liderliği ve Grup Yönetimi

   Amaç: Öğretmenin geleceği inşa eden bir lider olduğu gerçeğinden hareketle, öğretmenlerin eğitim liderliğinin önemini fark etmesini sağlamak ve liderlik yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İçerik: Eğitim liderliğinin kapsamı çerçevesinde lider öğretmenin anlamı ve işlevi irdelenir, lider öğretmene duyulan ihtiyaç gerekçelerle açıklanır. Bir eğitimci olarak lider öğretmenlerin nitelikleri atölye çalışması veya etkileşimli seminer yöntemiyle katılımcılara buldurulur ve yaşanmış öğretmenlik hikaye ve deneyimleriyle çerçevesi çizilip özelliklerin davranışa dönüşmesi için etkinlikler yapılır. Grup yönetiminin bileşenleri ve kapsamı etkinliklerle tespit edilir, grup yönetimi ile ilgili kavramlar uygulamalı etkinliklerle açıklanır. 

 

Öğretmenlik Sanatı

 

Amaç: Öğretmenliğin incelikleri ayrıntılarda saklı bir insan yetiştirme sanatı olduğunu fark etmek. Öğrencilerin zihnine ve kalbine dokunma yol ve yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak.  Öğretmenlere, ders içi ve ders dışı öğretmenlik uygulamalarında bir sanatçı hassasiyetiyle davranma alışkanlıkları kazandırmak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Öğretmenlik mesleğinin neden bir sanat olduğu ve bu sanatı icra ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği irdelenir, tartışılır ve bazı sonuçlara ulaşılır. Etkinliklerle öğretmenlik sanatı uygulamaları yapılır. Bu uygulamalar ders içi ve ders dışı etkinliklerde öğrencilerin zihnini ve gönlünü bir sanatkâr gibi işlemenin, onu kazanmanın ve derse güdülemenin incelikleri konu edilir.

 

Eğitim ve Eğitimci: Yanılgılar ve Gerçekler

Amaç: Seminerin amacı yerleşik eğitim anlayış ve uygulamalarının yanılgılarına dikkat çekmek ve eğitimcilerde gerçek bir eğitimin ilkeleri için farkındalık oluşturmaktır.

İçerik: Yerleşik eğitim anlayış ve uygulamalarını değerlendirdiğimizde çoğunlukla yanılgılar içinde çaba gösterildiğini ve gerçek bir eğitim yapılamadığını fark ederiz. Bu seminerde kendilerine sunulan ipuçlarını kullanarak, katılımcıların eleştirel bakış açısı ile eğitimi; sistem, yönetim, yaklaşım ve eğitimci açısından değerlendirmeleri ve beyin fırtınası yöntemi ile “Nasıl bir eğitim ve Nasıl bir eğitimci?” sorularına cevap üretmeleri sağlanır. 

 

İnsanın Varoluşu Bağlamında İki Kitap İki Resim ve Bir Lider

AMAÇ:

1.      İnsanın varlık aleminin bir parçası olduğunu kavramak.

2.      İnsanın tabiatla uyum içerisinde yaşaması gerektiğinin farkına varmak.

3.      İnsanın kendini, varlık alemini ve Rabbini tanımasını sağlamak.

4.      İnsanın niçin var olduğunu irdelemesini sağlamak.

5.      Vahyin inşa etmek istediği insan modelini ana hatları ile kavramak.

6.      Hz. Muhammed’in mücadelesini doğru anlamak ve onun örnekliğini çağımıza taşımak.

 

KONFERANSIN ANA BAŞLIKLARI:

1. İnsanın varoluş amacı açıklanır.

2. İki Resim: Küçük resim olarak insanın kendini keşfetmesi, büyük resim olarak içinde yaşadığı toplum, insanlık alemi ve bütün evreni tanıması üzerinde durulur.

3. İki Kitap: Vahiy Kitabı olan Kur’an’ı-ı Kerim’i anlam boyutuyla; akılla, zihni melekelerle ve duygularla okuma ilkeleri açıklanır. Yaratılış, bilimsel bilgi, araştırma, inceleme, eleştirel düşünce bağlamında kainat kitabını okuma ilkeleri ele alınır.

4. Bir lider: Hz. Muhammed’in karakteri, Mekke ve Medine dönemindeki tevhid, adalet ve ahlak mücadelesi örneklerle açıklanır.

 

Din Öğretiminde Öğrenci Merkezli Bilişsel Etkinlikler

Hedef Kitle: DKAB ve İHL Meslek Dersi Öğretmenleri, Kur’an Kursu Öğreticileri, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan bütün din eğimcileri.

Amaç: Öğrenme zihinsel bir kavrayış ile gerçekleşir. Öğrenci, aktif olarak katıldığı etkinliklerle daha iyi öğrenir. Seminerin amacı, öğrencilere dini konuları anlam boyutuyla öğretmeyi ve öğrendiklerini içselleştirerek davranışa dönüştürmelerini sağlamaktır.   

İçerik: İnanç, ibadet, Hz. Muhammed ve ahlak konularında, öğrencilerin aktif olarak katılabileceği zihinsel etkinlik örnekleri, ders ortamında, eğitim lideri öncülüğünde katılımcı gruba uygulanır. Etkinlik tasarlama, oluşturma ve uygulama süreçleri ile ilgili bilgi ve deneyimler katılımcılarla paylaşılır. Eğitime katılan öğretmenlerin öğrenci merkezli bilişsel etkinlikler üretmelerine fırsat verilir.

 

Din Öğretimi Atölyeleri

 

Din Öğretimi Atölyesi-1: İnanç Konularını Nasıl Öğretelim? (Din eğitimcilerine yönelik)

Amaç: Din eğitimi ve öğretimi bağlamında İslam inanç esasları ile ilgili konuların hangi yaklaşımlarla nasıl öğretilmesi gerektiğini irdelemek, inanç konularının öğretimini kolaylaştıracak yöntem, teknik, etkinlik ve materyal örneklerini paylaşmak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Bu seminerde “İslam inanç esasları nasıl bir yaklaşımla öğretilmelidir?”, “Allah’ın varlığı ve Allah tasavvurunun öğretilmesinde ilkeler.”, “Tövbe ve dua gibi Allah ile iletişim etkinliklerle nasıl öğretilir?” gibi sorular irdelenir. “Melek, kitap, peygamber ve ahret inancı öğretiminde kullanılabilecek yaklaşım ve etkinlikler.” ile “Kader konusunda öğrencilerin sorularına tatmin edici cevaplar.” gibi başlıklarda bilgi ve tecrübeler paylaşılır.  “Allah’ın varlığı ve nitelikleri” etkinliği.”, “Hata yaptım, pişman oldum; şimdi ne yapacağım?” etkinliği.”, “Davranışlarım ve beklentilerim.”  etkinlikleri uygulanır.

 

 

Din Öğretimi Atölyesi-2: Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim? (Din eğitimcilerine yönelik)

Amaç: Din eğitimi ve öğretimi bağlamında Hz. Muhammed’in hayatı ve örnekliği ile ilgili konuların hangi yaklaşımlarla nasıl öğretilmesi gerektiğini irdelemek, Hz. Muhammed alan konularının öğretimini kolaylaştıracak yöntem, teknik, etkinlik ve materyal örneklerini paylaşmak.

İçerik ve Eğitim Süreci:  “Siyer öğretiminin temel ilkeleri ve doğru Hz. Peygamber tasavvuru.”, “Hz. Muhammed’in mücadelesini doğru okumak ve doğru öğretmek.”, “Hz. Muhammed’i tarihsel bir kişilik olmaktan çıkarıp günümüze taşımak.”, “Siyer öğretiminde ahlaki, sosyal, siyasi ve ekonomik vurgular.”, “Hz. Peygamberi çocuk ve gençler için anlamlı hale getirmek.” konularında bilgi ve tecrübeler paylaşılır.  “Tarihsel örnekleri günümüze taşıyorum.”, “Peygamberim günümüz sorunlarına çözüm üretiyor.”  etkinlikleri ve film okuma etkinlik/grup çalışması yapılır.

 

İnsan ve Eğitimine Yönelik Farklı Yaklaşımlar

Amaç: Katılımcıların, insanın varlık âlemindeki yerinin ve tarihsel serüveninin farkında olmasını sağlamak, insanın kendi varlığının bilincinde, sembollerle düşünen ve bilgi üreten seçkin bir varlık olduğunu kavrayan, eğitimin doğal süreçlerle ve doğal yöntemlerle yapılması gerektiğini bilen, eğitimin geleceğine uygun, geleceğin öğretmenlerine katkıda bulunmak.

İçerik ve Eğitim Süreci: Evren, varlık ve insan farklı yönleri ile tanıtılır. İnsanın beden, ruh/kalp ve zihin olarak bir bütün olduğu ilkesinden hareketle eğitimin bedensel, ruhsal ve zihinsel olgunlaşmaya katkı sağlaması gerektiği örneklerle açıklanır. Eğitimcilerin “Nasıl bir eğitim?” sorusuna çağımıza uygun cevaplar keşfetmelerine yardımcı olunur. Eğitimin işlevi ve amacı katılımcılarla birlikte farklı perspektiflerden irdelenir, çağımıza, insanlığın birikimine ve kendi insanımızın özelliklerine uygun bir eğitimin hangi ilkelerle verilmesi gerektiği tartışılır.

İnsan ve İslam (Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik seminer/konferans)

İnsan ve Medeniyet (Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik seminer/konferans)

İnsan Değerleriyle Yaşar (Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik seminer/konferans)

Birlikte Yaşama Sanatı (Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik seminer/konferans)

Temel Dini Bilgilerin Öğretimi (Din eğitimcilerine yönelik)

 


[1] Eğitimler seminer ve atölye çalışması şeklinde iki farklı biçimde verilir. Seminerler 1x1,5 veya 2x1,5 saat olarak planlanır ve daha çok seminercinin sunumu şeklinde gerçekleştirilir, katılımcıların aktif olması sınırlıdır. Katılımcı sayı sınırı yoktur. Atölye çalışmaları yarım gün veya tam gün olarak planlanır. En fazla 20-25 kişilik gruplara uygulanır. Katılımcılar atölye çalışmalarında aktif rol alırlar.